Week with CFD比賽115比賽已經開始

12.08.2017
Week with CFD比賽115比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 waleedpop 54 079.59
2 femma 44 643.15
3 7king 41 105.17
4 WIWman 33 991.94
5 farbeck 30 125.94
6 mad_dog 25 398.53
7 Diesel 24 122.68
8 ystrica 23 893.78
9 ViRaJ 18 389.14
10 bahus 15 368.89


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單115, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!