Week with CFD比賽99比賽已經開始

22.04.2017
Week with CFD比賽99比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ZAV 201 493.59
2 ansi09 76 878.94
3 Sani0547 66 417.14
4 trixy 59 487.45
5 Shanale 54 030.44
6 Enchik 53 085.39
7 balbes 51 949.38
8 AzzzzziA 51 301.59
9 Bylat 46 789.57
10 Nlso 42 553.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單99, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!