Trade Day比賽96比賽已經開始

14.08.2014
Trade Day比賽96比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 merrry 17 618.14
2 DIMICH 8 381.16
3 INTER 5 806.71
4 Yide 5 711.93
5 LEOnel 5 511.44
6 Dimass1505 5 425.00
7 ptcdirectory 5 320.99
8 MIXAILOV 5 320.60
9 sohel 5 243.29
10 taqiniazi 5 225.33


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單96, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!