Trade Day比賽95比賽已經開始

07.08.2014
Trade Day比賽95比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Stasyan 24 273.42
2 fex 17 602.80
3 rsh15 14 572.03
4 kimoha 11 290.00
5 Trend 11 008.22
6 olalekan5 10 805.53
7 rooklik99999 10 272.00
8 kampretIJO 8 945.00
9 LLT79 8 881.43
10 soulsun101 8 692.37


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單95, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!