Trade Day比賽91比賽已經開始

10.07.2014
Trade Day比賽91比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 tsako 13 604.55
2 SONICSPEED 13 179.22
3 Blessed 11 094.29
4 Stiler 7 505.38
5 alex_kz 7 153.20
6 Darinka 6 339.20
7 KurniaH 5 147.78
8 Dijin 5 131.73
9 devlan 5 085.11
10 astr777 4 979.73


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單91, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!