Week with CFD比賽90比賽已經開始

18.02.2017
Week with CFD比賽90比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Petr 104 308.14
2 Rayofsun 102 965.36
3 tauakel 85 749.14
4 maxtrade 81 767.52
5 YarikV 75 204.96
6 Express789 73 933.23
7 mentus 72 862.94
8 bumarag 68 752.44
9 макар 63 888.08
10 sevladus 63 664.97


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單90, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!