KingSize MT5比賽90比賽已經開始

12.02.2016
KingSize MT5比賽90比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Krot54 55.41
2 Kosmo 43.46
3 Gonzo 32.36
4 vitekkvv 29.38
5 Arzun 29.00
6 gosdep 27.61
7 2011acfx 27.25
8 fex 27.05
9 IOS54 23.50
10 Мойра 22.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單90, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!