Trade Day比賽88比賽已經開始

19.06.2014
Trade Day比賽88比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 zem1000 25 591.17
2 Tanveer 10 242.75
3 Vadim1 7 904.40
4 Fxiv 7 828.93
5 Sani0547 7 799.43
6 tsalyaf 7 444.00
7 Kriss 6 967.18
8 Sunj 6 827.00
9 ПАНАС 6 667.41
10 Alex001 6 330.76


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單88, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!