Week with CFD比賽87比賽已經開始

28.01.2017
Week with CFD比賽87比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 yura1994ru 97 148.83
2 Pavel 74 692.02
3 zalwani8 70 664.42
4 Besenok1404 67 948.64
5 Natyn 64 755.80
6 Marinka2707 57 271.04
7 yurafix 52 400.22
8 konsa08 50 447.93
9 GVersh 48 299.40
10 Svet 7 47 119.24


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單87, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!