Trade Day比賽87比賽已經開始

12.06.2014
Trade Day比賽87比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 seregey 17 931.14
2 aleksa 16 331.97
3 cesarion 13 105.40
4 Yusup 10 022.80
5 donHUAN 7 950.16
6 RAT 6 549.73
7 ProfitFX 5 773.88
8 c00p3r 5 666.58
9 TiFX 5 316.30
10 Fxiv 4 822.86


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單87, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!