Week with CFD比賽86比賽已經開始

21.01.2017
Week with CFD比賽86比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 MasterG 79 695.93
2 bahus 53 073.51
3 Michael343 46 793.51
4 wahyughimbal 44 774.97
5 spygibas 42 720.50
6 DiviA 41 351.92
7 грант 40 637.82
8 Flower 39 129.66
9 vanDik 37 663.76
10 heops 36 071.46


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單86, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!