Trade Day比賽85比賽已經開始

29.05.2014
Trade Day比賽85比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Faida 26 056.92
2 Nafi 22 762.31
3 fex 15 424.64
4 aniaia 14 515.80
5 DashaB 13 044.84
6 VMF 9 779.65
7 Fengguang 9 674.11
8 ivgrig2 9 569.35
9 Faridun7777 7 536.74
10 Tanveer 7 296.75


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單85, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!