KingSize MT5比賽83比賽已經開始

05.12.2015
KingSize MT5比賽83比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 volchara 431.29
2 Iskander 75.20
3 neophyte 65.70
4 egorka 51.05
5 Smollet 50.30
6 Spartanec 50.00
7 MACLAUD 26.55
8 Rabahdic 24.00
9 4ika 20.10
10 Tatwork 19.17


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單83, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!