Trade Day比賽81比賽已經結束

01.05.2014
Trade Day比賽81比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Interesnik 25 214.70
2 Legionnaire 12 331.00
3 morfis 10 331.79
4 BUYorSELL 9 584.39
5 Gepard 8 732.71
6 MaPKu3 7 810.32
7 krivbas 7 798.08
8 velbel 7 588.49
9 Kiton 7 510.98
10 Gambit 6 915.67


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單81, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!