Week with CFD比賽76比賽已經開始

12.11.2016
Week with CFD比賽76比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 NRR72 59 854.82
2 Mamalat 32 242.75
3 Leo11-22 31 826.79
4 Caksupri 31 096.66
5 gart 30 468.56
6 ELFX 28 495.61
7 godfather 28 023.48
8 koHb 23 011.97
9 bloomgold 18 932.80
10 Avang 17 140.81


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單76, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!