Week with CFD比賽62比賽已經開始

06.08.2016
Week with CFD比賽62比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Lecato 50 889.55
2 kaho 45 779.94
3 Ledi_D 43 927.68
4 dimtar 41 647.20
5 ling 40 333.12
6 Misanthrope 36 696.48
7 slife 32 625.15
8 Leo11-22 31 361.16
9 annyshka 22 263.11
10 Dilettante 20 404.09


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單62, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!