Demo Forex比賽62比賽已經開始

04.06.2016
Demo Forex比賽62比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Blog 16 028.66
2 KvyaKa 15 717.85
3 gwinblein 15 402.37
4 proxor6 14 977.59
5 ForexChen 14 951.45
6 BratOK 14 823.41
7 drunk_wizard 14 790.76
8 skill 14 720.82
9 jane_bg 14 715.49
10 MihaB 14 705.58


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單62, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!