Week with CFD比賽60比賽已經開始

23.07.2016
Week with CFD比賽60比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Buffett 47 948.63
2 trinity 43 887.77
3 anmani 39 448.37
4 arif1988 37 394.60
5 Buratino 37 099.18
6 Alhimic 37 018.27
7 hak_14 34 864.59
8 vlad-robo-percent 34 291.01
9 Mary3 32 826.94
10 NiLL 25 143.74


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單60, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!