KingSize MT5比賽60比賽已經開始

26.06.2015
KingSize MT5比賽60比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 kpokodull 29.17
2 DalVad82 28.30
3 Leon77 27.62
4 Lemur 22.98
5 ssm 22.43
6 rsakom 21.75
7 IWantToWin 18.08
8 zloi888 15.71
9 mas1978 15.70
10 taniaV 15.42


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單60, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!