Week with CFD比賽55比賽已經開始

18.06.2016
Week with CFD比賽55比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 sergio2106 59 886.68
2 aldor 40 622.90
3 HEJIb39I 38 069.09
4 Parfen 38 050.89
5 gart 37 818.66
6 torpeda 35 619.87
7 XALIZ 33 832.43
8 uprt 31 627.72
9 FOTIK 31 548.05
10 Luidmila313 29 433.38


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單55, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!