KingSize MT5比賽52比賽已經開始

01.05.2015
KingSize MT5比賽52比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Westok 24.83
2 Dhani 24.00
3 Mechta 20.77
4 arbuzov 19.50
5 мах2015 18.97
6 utyf 18.60
7 kaashi 17.17
8 Lir 15.60
9 DeViS 15.59
10 Marinka 13.30


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單52, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!