KingSize MT5比賽50比賽已經開始

17.04.2015
KingSize MT5比賽50比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 onicval 30.68
2 Buratino 29.40
3 Yasha 22.00
4 hopsa 16.63
5 Kamol 16.60
6 Super 14.80
7 SamNN 14.70
8 sago 13.61
9 VLADIMIROVI4 13.50
10 Economist 13.27


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單50, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!