Week with CFD比賽47比賽已經開始

23.04.2016
Week with CFD比賽47比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 crok1l 60 028.34
2 DashaB 55 588.85
3 30PbKA 54 690.76
4 anyce 47 758.71
5 cfyz 45 647.60
6 shaytan 44 885.02
7 kaho 41 437.67
8 azazello_76 40 641.42
9 vipsint 38 551.00
10 photoreg 37 883.07


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單47, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!