Week with CFD比賽46比賽已經開始

16.04.2016
Week with CFD比賽46比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 DiviA 61 878.49
2 AW 4X 59 386.36
3 Jawa Barat 47 024.04
4 Sveta_Mars 45 489.49
5 Buratino 41 501.07
6 Lebed 38 045.33
7 pomidorka 35 493.58
8 tj1nino 35 185.07
9 ProVegas 34 617.85
10 Muso 32 244.27


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單46, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!