KingSize MT5比賽46比賽已經開始

20.03.2015
KingSize MT5比賽46比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Franklin 305.68
2 yada86 281.84
3 Lemur 237.70
4 Valentinka 165.01
5 maly 160.00
6 silver_fang 106.30
7 Трейдер 89.20
8 mas1978 66.00
9 dimbash 48.00
10 gwinblein 41.25


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單46, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!