Demo Forex比賽46比賽已經開始

31.01.2015
Demo Forex比賽46比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Viks 29 025.08
2 lerik 21 233.72
3 ahmedamr 20 880.24
4 Khang Sui 20 367.62
5 lilin 20 250.04
6 alex701 17 912.26
7 Vladimir Asmus 17 391.80
8 goty 16 678.19
9 bochckarik 16 175.94
10 baykoalex 16 151.22


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單46, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!