Trade Day比賽469比賽已經開始

18.11.2021
Trade Day比賽469比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Zamena 49 327.32
2 Abo Omar 43 253.00
3 Dimonkz 39 837.12
4 rinirins 38 240.29
5 Camry 500 28 099.09
6 SESAN 27 000.36
7 Batavia 22 124.21
8 anwari85 19 834.11
9 4upa-4ups 18 906.66
10 ZiFx 18 008.20


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單469, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!