Week with CFD比賽45比賽已經開始

09.04.2016
Week with CFD比賽45比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 mogilshik 216 886.33
2 11pobed 136 769.14
3 Iyah 71 915.34
4 XoLoToM 69 128.20
5 MoLNiya 65 150.55
6 ANDI 58 456.89
7 freez 57 447.03
8 generic 48 703.82
9 epankina 48 175.74
10 Afif 42 060.75


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單45, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!