Week with CFD比賽44比賽已經開始

02.04.2016
Week with CFD比賽44比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 puzir 106 716.53
2 dralyuk 84 688.24
3 rusrza1950 67 247.27
4 Abdula 64 562.14
5 kpokodull 53 718.63
6 v0lga 47 751.15
7 Shadow Shaman 45 136.11
8 Torn 45 121.71
9 Ланочка 43 427.11
10 tinaveh 24 738.69


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單44, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!