Trade Day比賽427比賽已經開始

28.01.2021
Trade Day比賽427比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ZaVaN 109 238.35
2 Svtlana1960 70 740.63
3 gammm 41 503.39
4 Macaveli85 38 721.79
5 koval 33 235.00
6 zatwornik 30 262.66
7 tiger62 26 294.65
8 T1m 23 118.37
9 volgari 18 238.37
10 drabo78 17 746.42


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單427, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!