Trade Day比賽420比賽已經開始

03.12.2020
Trade Day比賽420比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ryasnaya 90 656.42
2 Nsd 84 789.56
3 Ведьма 76 349.00
4 Hen d candlestick 28 222.31
5 lambard16 28 044.46
6 Chik lee 25 895.10
7 mbarifiet 22 702.00
8 Patriknyango 21 615.48
9 CrazZzy 21 534.00
10 Vnuk 20 050.45


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單420, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!