Demo Forex比賽39比賽已經開始

28.06.2014
Demo Forex比賽39比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 trader-profit 10 694.77
2 CHAUDHRY 10 206.00
3 Faida 9 772.69
4 niki_nikolov 9 293.42
5 zamanuxa 9 217.99
6 Herman 9 205.60
7 vishik 9 048.96
8 JetRDS 9 035.56
9 VALTRAD 8 757.78
10 soulsun101 8 730.09


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單39, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!