Trade Day比賽397比賽已經開始

25.06.2020
Trade Day比賽397比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 encoFX 54 817.50
2 wany 41 316.96
3 wahyughimbal 38 405.00
4 petrrro 33 432.69
5 Alics1983 24 060.23
6 FastNFurious 23 485.00
7 44mm 19 724.24
8 Baydd 16 337.71
9 mihag 16 070.11
10 tadawey 14 233.25


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單397, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!