Trade Day比賽396比賽已經開始

18.06.2020
Trade Day比賽396比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Nikita 13 103 872.70
2 vicky7 69 197.90
3 cfvfn 30 220.00
4 kabucha 25 345.59
5 zuhayrul81 22 944.34
6 bloomgold 22 621.00
7 Mehdi28 14 628.40
8 klonigra 13 622.25
9 Aam 11 402.50
10 efendi 8 428.98


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單396, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!