Trade Day比賽385比賽已經開始

02.04.2020
Trade Day比賽385比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 anwind 51 997.00
2 Pav_El 22 851.90
3 Miomir1 21 364.30
4 noraizzah 19 165.00
5 badsha111bd 17 754.81
6 BeFree 17 093.80
7 Haridi 16 617.18
8 baybur 14 824.48
9 Hunt77 14 302.74
10 qodiruu 14 113.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單385, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!