Week with CFD比賽37比賽已經開始

13.02.2016
Week with CFD比賽37比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 zakiiitrader 97 045.01
2 Ed49 64 452.74
3 Bylu4 58 974.72
4 superdjoko 50 835.11
5 Alhimic 41 777.28
6 svetozar 39 550.36
7 vitaliy-p 38 399.82
8 LongS 36 218.50
9 tronitron 33 157.21
10 barabos1 27 496.55


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單37, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!