Trade Day比賽374比賽已經開始

16.01.2020
Trade Day比賽374比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 modin 41 897.00
2 Gunjoe 35 725.68
3 DASX 24 065.99
4 ahameed 23 907.37
5 tangens 21 786.40
6 nutonton 19 296.09
7 gakke 16 460.11
8 Kubas69 16 402.90
9 TiFX 15 972.11
10 bradar 13 075.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單374, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!