Trade Day比賽363比賽已經開始

17.10.2019
Trade Day比賽363比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Yasen 83 862.85
2 PNG 69 549.00
3 lusi4ka 55 084.58
4 stier11 39 663.17
5 M FIKRI HIDAYATULLOH 30 920.50
6 bik 28 786.02
7 bpetrow23 21 251.39
8 svyat 20 660.00
9 sins84 19 837.00
10 Shanks 19 442.96


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單363, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!