KingSize MT5比賽34比賽已經開始

12.12.2014
KingSize MT5比賽34比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Torn 31.90
2 mdf 27.90
3 arissmuhamad 24.65
4 Avang 22.75
5 sersert 20.67
6 tj1nino 20.00
7 tiger62 19.70
8 Marinka2707 19.50
9 fit9 18.00
10 roni 13.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單34, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!