Week with CFD比賽33比賽已經開始

16.01.2016
Week with CFD比賽33比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 albena_tiholova 48 994.67
2 Hektor 38 194.33
3 Dong Nai 29 059.02
4 mussaffar 28 555.94
5 sveta12 27 230.49
6 Nicolai86 26 622.21
7 CKAT 26 547.10
8 Alenka 24 184.14
9 SVR7 17 249.28
10 at55 16 848.39


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單33, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!