KingSize MT5比賽33比賽已經開始

05.12.2014
KingSize MT5比賽33比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 olegbos 30.61
2 SaintProfit 18.23
3 stevye 17.85
4 Frostryu 15.25
5 vitekkvv 14.00
6 arbuzov 13.80
7 martyn 13.00
8 lokki450 12.74
9 dipapl 12.50
10 ARIES 12.06


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單33, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!