Trade Day比賽339比賽已經開始

02.05.2019
Trade Day比賽339比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Circle 42 556.00
2 DJAOwen 21 570.41
3 Priendah 20 592.22
4 Ахан 19 096.36
5 ahameed 17 081.00
6 R23 14 942.69
7 3wkal 13 666.00
8 samasul 13 071.24
9 Leo11-22 11 638.29
10 ryasnaya 10 738.70


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單339, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!