Trade Day比賽328比賽已經開始

14.02.2019
Trade Day比賽328比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Sherbakova 31 230.10
2 andromeda 31 026.92
3 Petrovich_ 30 814.12
4 kabucha 30 634.66
5 Ganarar 27 441.52
6 shariff1289 12 636.71
7 kimoha 12 149.50
8 salabd 11 599.00
9 Hendr 10 814.88
10 Aerol7273 9 277.77


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單328, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!