Trade Day比賽325比賽已經開始

24.01.2019
Trade Day比賽325比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 SSS0110 44 150.68
2 bembi 32 574.15
3 letsdo 22 751.86
4 Tanto sambas 19 667.60
5 NRR72 19 047.50
6 poschatay 16 445.15
7 mastertrade 16 443.15
8 Hammad 15 015.00
9 Umair Shah 14 790.50
10 retnodwi 13 812.92


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單325, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!