Week with CFD比賽31比賽已經開始

02.01.2016
Week with CFD比賽31比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 nikdim 47 950.19
2 gwinblein 35 529.83
3 Faqusa 23 738.89
4 AbuizShali 22 816.29
5 Korol 21 694.33
6 Niiko 16 219.69
7 galuh 15 646.42
8 вад111 14 974.64
9 fate 11 702.10
10 tsalyaf 11 188.56


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單31, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!