KingSize MT5比賽318比賽已經開始

24.07.2020
KingSize MT5比賽318比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 PNG 37.00
2 HEJIb39I 34.30
3 GAMBA 34.20
4 Ram_cha 34.00
5 Express789 31.80
6 Neytryno 29.85
7 mozo 28.62
8 Larna 25.01
9 Otec 23.27
10 modin 23.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單318, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!