Trade Day比賽316比賽已經開始

22.11.2018
Trade Day比賽316比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 LiemFX 30 000.00
2 Fareez88 23 532.86
3 mymk 19 343.40
4 doroqa 17 449.81
5 Vladimir81 16 594.58
6 Kapitansha 14 349.78
7 Veer 13 898.99
8 asur900 13 774.68
9 акс 13 620.66
10 vvslava 12 628.86


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單316, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!