Week with CFD比賽30比賽已經開始

26.12.2015
Week with CFD比賽30比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 DimonK 27 609.60
2 natik 24 960.67
3 msr 18 906.38
4 godfather 18 722.83
5 AndreyB 15 241.82
6 wertihas 13 989.84
7 niulaoshi 13 404.72
8 Juecheng 12 508.50
9 max85 12 447.21
10 Dervish1001 12 326.28


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單30, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!