Week with CFD比賽309比賽已經開始

15.05.2021
Week with CFD比賽309比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Igor SOVA 164 327.21
2 ShuverovV 112 262.64
3 Sernander 111 785.26
4 val2015 111 069.17
5 Putin 108 183.17
6 Pron 105 943.25
7 vipul 104 555.42
8 Karlina 102 827.36
9 krasavina 102 270.87
10 Sanjit 77 540.51


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單309, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!