Trade Day比賽309比賽已經開始

04.10.2018
Trade Day比賽309比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Zzuk 44 987.73
2 Altair 42 803.00
3 KORSHUN 38 429.44
4 aslikan 35 656.24
5 bahloulakrim 34 597.02
6 Bazillio 32 740.00
7 dandy777 30 317.72
8 chep741 25 652.83
9 tj1nino 23 994.18
10 Vladislav_v 22 822.91


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單309, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!